stres w pracy

5 kluczowych czynników źródłem satysfakcji z pracy

Na skutek zmian wynikających z postępu cywilizacyjnego, a także przyspieszającego trybu życia, coraz powszechniejszym staje się zjawisko wypalenia zawodowego, napięcia nerwowego, stresu zawodowego. Przyczyną są pewne czynniki, począwszy od pracy w nieergonomicznych warunkach, a kończąc na rozbieżnościach pomiędzy wymaganiami stawianymi pracownikowi przez pracodawcę, a jego faktycznymi możliwościami.

Zjawisko to jest wysoce szkodliwe nie tylko ze względu na zdrowie i dobre samopoczucie zatrudnionego, ale również z punktu widzenia ekonomii firmy. Osoby poddane długotrwałemu działaniu stresu są wyczerpane psychicznie i fizycznie, a co za tym idzie pracują mniej efektywnie, skutecznie czy kreatywnie. Częściej zdarzają im się niezamierzone błędy, odczuwają skutki wypalenia zawodowego, a w skrajnych przypadkach odchodzą z pracy. Ma to destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie całej organizacji powodując obniżenie produktywności i nadmierną fluktuację pracowników, a co za tym idzie – dodatkowe koszty.

Odpowiedzią na powyższe problemy jest zyskująca coraz większą popularność filozofia work-life-balance, mówiąca o zachowaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym, umożliwiając jednocześnie dążenie jednostki do samorealizacji oraz osiągania jak najwyższych celów w obu tych sferach. Poziom satysfakcji z pracy będzie tym większy, im większa będzie samoświadomość pracowników że to oni sami mają największy wpływ na kształtowanie życia zawodowego i osobistego. Satysfakcja z pracy jest kluczowym czynnikiem który sprawia że jesteśmy w stanie pokonywać wszelkie problemy, stawać się niewyczerpanym źródłem pozytywnej energii.

Badanie satysfakcji z pracy można przeprowadzić z wykorzystaniem specjalistycznego testu diagnostycznego Satysfakcja z Pracy, dostępnego w naszym serwisie. Test powstał w oparciu o model oceny ryzyka psychospołecznego JD-R a ocena aktualnego poziomu satysfakcji z pracy pogrupowana jest w pięciu kluczowych obszarach:

 

  • zadania które wykonujesz

 

Obszar obejmujący ocenę charakteru zadań na zajmowanym stanowisku (w szczególności ich atrakcyjności i adekwatności wobec kompetencji osoby), oraz uwarunkowań ich wykonywania (zakresu kontroli nad nimi, wpływu na efekty ostateczne czy wyboru metod pracy).

 

  • relacje panujące w Twojej organizacji

 

Obszar obejmujący szeroko rozumiane relacje interpersonalne z przełożonymi i współpracownikami, w tym sposób odnoszenia się do siebie (np. grzeczność, szacunek), skłonność do pomocy, atmosferę w pracy, poziom rywalizacji i sposób rozwiązywanie konfliktów.

 

  • zaufanie do firmy

 

Obszar obejmujący ocenę czynników wpływających na postrzeganie firmy jako partnera grającego fair (wspierającego w realizacji zadań, posługującego się czytelnymi i sprawiedliwymi kryteriami i regułami), co – obok pozytywnego wpływu na lojalność wobec niej – obniża poziom stresu psychospołecznego i zwiększa poczucie własnej odpowiedzialności za zadania i relacje.

 

  • atrakcyjność pracy

 

Obszar obejmujący czynniki wpływające na całościową ocenę swojej pracy z punktu widzenia własnych aspiracji i planów życiowych, co bezpośrednio przekłada się na lojalność wobec pracodawcy i zaangażowanie w obowiązki.

 

  • warunki pracy

 

Obszar obejmujący ocenę obiektywnych uwarunkowań wiążących się z wykonywaniem pracy, mających często kluczowy wpływ na efektywność i samopoczucie pracowników, mogących radykalnie podwyższać niepożądany stres i niezadowolenie z pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top